Copyright 2019 - Custom text here

Vážení rodiče a přátelé školy,

naše základní škola a mateřská škola se připojila k akci „Víčko k víčku pro Mišičku“. Sbírají se víčka od PET lahví, mléka, zákysů, ale také od kávy či aviváží a tekutých pracích prášků. Více informací najdete na: http://michalka-dmo.webnode.cz/ 

První várku nasbíraných víček jak z mateřské školy, tak ze základní školy si pan Zahradník již odvezl

Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc a ve sběru víček pokračujeme dál.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Boharyně, okres Hradec Králové, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ze dne 6.2.2014 a rozhodla takto:

 

registrační číslo

ZŠ/012014 přijat(a)

ZŠ/022014 přijat(a)

ZŠ/032014 přijat(a)

ZŠ/042014 přijat(a)

ZŠ/052014 přijat(a)

ZŠ/062014 přijat(a)

ZŠ/082014 přijat(a)

ZŠ/092014 přijat(a)

ZŠ/102014 přijat(a)

 

Poznámka:

Školský zákon - § 183: Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

V Boharyni dne 18.2.2014

Mgr. Yveta Medková

 ředitelka školy