Copyright 2019 - Custom text here

Jsme škola s 1. stupněm základního vzdělávání od 1. do 5. ročníku a s předškolním vzděláváním, škola rodinného typu a málotřídního způsobu výuky. Budova základní školy se nachází v klidném a příjemném prostředí v obci Boharyně. Školu navštěvují i žáci z okolních obcí. Pro školní akce využíváme zahradu mateřské školy, fotbalové hřiště, hřiště s herními prvky v blízkosti školy. Blízké okolí umožňuje vycházky do přírody a sportovní aktivity.

Naše škola je místem aktivního poznávání, v němž jsou žáci vedeni k samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci, zdravému sebevědomí a respektování druhých. Důležité je pro nás bezpečné a příjemné prostředí školy pro žáky, učitele i rodiče s uplatňováním partnerského vztahu. Respektujeme a přihlížíme k individuálním možnostem a potřebám každého žáka. Podporujeme silné stránky žáka a pracujeme na odstranění těch slabých. Jsme školou otevřenou pro komunikaci a spolupráci.


Třída ZŠ
Ve školním roce 2017/2018 vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nazvaného Dobromysl. Také v tomto školním roce pokračujeme s výukou anglického jazyka od 1. třídy. Ve všech ročnících využíváme ve výuce aktivizující zajímavé metody a formy práce, které vycházejí z individuality žáka a podněcují jeho zájem o vzdělávání. Rozvíjíme tvořivost, pracujeme s informacemi. Nabídkou zájmových aktivit předcházíme nežádoucím projevům rizikového chování. Pedagogové uplatňují individuální přístup ke každému žákovi. Podporujeme rozvoj environmentální a ekologické výchovy, kooperativní učení (učím se i já jako jednotlivec) a činnostní učení, které je založeno na metodě objevování. Školní družina má jedno oddělení s provozní dobou do 14:30, v úterý a čtvrtek je doba školní družiny prodloužena do 15:15. Snažíme se o propojení součástí školy (mateřské a základní školy). Organizujeme řadu celoškolních akcí, výlety, soutěže a dny otevřených dveří.

Specifické pozitivní rysy málotřídní školy: 

  • třídy málotřídních škol jsou početně malé, učitel se může více věnovat jednotlivým žákům a ti mají více příležitostí se projevit 
  • vyučování v málotřídní škole vede žáky ke vzájemné spolupráci a k rozvoji komunikace
  • ve třídě lze navodit pocit sounáležitosti, žáci se znají s učiteli a ostatním personálem; ve věkově smíšených třídách se mohou mladší žáci učit od starších 

Družina